دسته‌بندی نشده

اکتبر 8, 2020

برنامه کلاسی استاد واحد

اکتبر 8, 2020

برنامه کلاسی استاد پایاوند

اکتبر 8, 2020

برنامه کلاسی استاد رادمان

اکتبر 7, 2020

برنامه کلاسی استاد رضوانی پورمنفرد

اکتبر 7, 2020

برنامه کلاسی استاد زهسازیان

اکتبر 5, 2020

تمبک،دف،قاوال

شرایط کلاسها 1- کلاس‌ها بصورت خصوصی برگزار می‌گردد و تایم هر کلاس خصوصی 30 دقیقه می‌باشد.2- غیبت هنرجو به هر عنوان جلسه محسوب خواهد شد حتی […]
اکتبر 5, 2020

قوپوز

شرایط کلاسها 1- کلاس‌ها بصورت خصوصی برگزار می‌گردد و تایم هر کلاس خصوصی 30 دقیقه می‌باشد.2- غیبت هنرجو به هر عنوان جلسه محسوب خواهد شد حتی […]
اکتبر 5, 2020

موسیقی کودک-ارف

شرایط کلاسها 1- کلاس‌ها بصورت خصوصی برگزار می‌گردد و تایم هر کلاس خصوصی 30 دقیقه می‌باشد.2- غیبت هنرجو به هر عنوان جلسه محسوب خواهد شد حتی […]
اکتبر 5, 2020

ارگ

شرایط کلاسها 1- کلاس‌ها بصورت خصوصی برگزار می‌گردد و تایم هر کلاس خصوصی 30 دقیقه می‌باشد.2- غیبت هنرجو به هر عنوان جلسه محسوب خواهد شد حتی […]